Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Holy-Art

Obowiązujący od dnia 01.12.2016 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 01.12.2016 r., włącznie z tym dniem.
 2. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania sklepu internetowego Holy-Art, prowadzenia przez sprzedawcę działalności handlowej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez sprzedaż produktów lub usług fotograficznych, w tym zasady składania przez klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania przez klientów ceny za produkty i usługi fotograficzne, zasady zwrotu ceny klientowi, zasady dostarczania przesyłek, procedury zgłaszania przez klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez konsumenta, świadczenie usług elektronicznych, zarządzanie danymi klienta i inne.
 3. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.holy-art.pl jest prowadzony przez Holy-Art Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie przy ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000637057, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 ZŁ, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1132918095, numer Regon: 365392218.Dane kontaktowe:
  • Adres do korespondencji:Holy-Art Sp. z o.o. sp.k.
   ul. Bellottiego 3
   01-022 Warszawa
  • adres poczty elektronicznej: fotografia@holy-art.pl
  • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 511 966 579 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  • Holy-Art– Holy-Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637057, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 ZŁ, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1132918095, numer Regon: 365392218.
  • Sklep internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Holy-Art dostępny na stronie internetowej pod adresem www.holy-art.pl.
  • Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • Konsument– Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Holy-Art niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.
  • Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w związku z prowadzoną w imieniu własnym działalnością gospodarczą lub zawodową korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie i za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których Holy-Art skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  • Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Laboratorium– sklep firmowy prowadzony przez Holy-Art, w którym oferowane są przez Holy-Art towary do bieżącej sprzedaży.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Holy-Art przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
  • Serwis – serwis internetowy administrowany przez Holy-Art dostępny na stronie internetowej pod adresem www.holy-art.pl
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Google Chrome w wersji 54.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Holy-Art podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Holy-Art zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 8. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Holy-Art świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.holy-art.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub przesyłać indywidualne zapytania bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, możliwość wglądu do historii faktur z możliwością ponownego pobrania faktury, ponownie realizować zamówienia składane w okresie krótszym niż 30 dni (pliki klientów przechowywane są na serwerze 30 dni), śledzenie etapów realizacji, zmiana hasła, zmiana danych osobowych.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.holy-art.pl przycisku „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj nowe konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Holy-Art wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Holy-Art za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotografia@holy-art.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Holy-Art, ul. Bellottiego 3, 01-022, Warszawa, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 10. Holy-Art może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 11. Holy-Art może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego po upływie okresu wypowiedzenia lub w terminie zgodnie ustalonym przez obie Strony.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

                                                                               § 3 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.holy-art.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.holy-art.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz konfiguruje produkt według własnych potrzeb. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do koszyka”, Klient przechodzi do koszyka, w którym wybiera sposób płatności, obszar dostarczenia towaru oraz wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  • imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta;
  • dla przedsiębiorców dane firmy niezbędne do wystawienia faktury VAT
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.holy-art.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 10. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, zmiany fotografii, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Wróć” widoczny na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Holy-Art oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Holy-Art wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania. Zawarcie umowy sprzedaży oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie, po której to czynności, Klient otrzymuje mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 14. Świadczenie przez Holy-Art usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Holy-Art za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Holy-Art albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Holy-Art niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Holy-Art za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotografia@holy-art.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Holy-Art, ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa.
 16. W przypadku określonym w punkcie 15, Holy-Art zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 4 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają koszty dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby płatności

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać jeden z następujących sposobów płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  • PayU lub
  • tradycyjny przelew bankowym.
 2. Płatność z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, PayU SA z siedzibą w Poznaniu, w Polsce, https://www.payu.pl/.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub TNT Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie.
 2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 3. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 4. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są dostępne każdorazowo w „Koszyku”, podczas składania zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności. 5 dni roboczych przeznaczonych jest na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Holy-Art fakturą obejmującą przedmiot zamówienia. Faktura w formie pliku pdf będzie również dostępna do pobrania po zarejestrowaniu do konta Klienta.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Holy-Art jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Holy-Art ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy, ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa w godzinach jej otwarcia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta na adres fotografia@holy-art.pl, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Holy-Art dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza przykładowego dostępnego pod niniejszym regulaminem (Załącznik nr 1). Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
  • Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient złoży oświadczenie o preferowanym sposobie rozwiązania powstałego problemu na wypadek pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Holy-Art. Klient może zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady towaru lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu woli odstąpienia od umowy, chyba że Holy-Art niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już przez Holy-Art wymieniany lub naprawiany albo Holy-Art nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy wada towaru jest nieistotna.
  • Zamiast zaproponowanego przez Holy-Art usunięcia wady Klient może żądać wymiany towaru na towar wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Holy-Art.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Holy-Art dostarczyć wadliwy towar do Holy-Art, ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa.
 6. Holy-Art rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotografia@holy-art.pl lub
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 511 966 579, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Holy-Art. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Holy-Art zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Produkty konfigurowane, dostępne pod adresem www.holy-art.pl/pl/fotografia-profesjonalna
  • Na podstawieustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Produkty gotowe, dostępne pod adresem www.holy-art.pl/pl/gotowe-produkty
  • Z zastrzeżeniem ust. 7, Klient może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z Holy-Art umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:
   • kosztów dostawy, w przypadku, gdy Klient wybrał odbiór osobisty produktu w punkcie wyznaczonym przez Holy-Art;
   • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   • w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczenie jednego lub większej liczby towarów w tym samym czasie – od objęcia towaru w posiadanie Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
   • w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczenie większej liczby towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
   • w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • Klient może odstąpić od umowy, składając Holy-Art oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
   • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy umowę uważa się za niezawartą.
   • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Holy-Art przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Holy-Art niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
   • Zwrot płatności, o którym mowa w ust. 4, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   • Holy-Art może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 4, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres:
   Holy-Art Sp. z o.o., Sp.k.
   ul. Bellottiego 3
   01-022 Warszawa
   z dopiskiem: „Zwrot” lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Holy-Art do odbioru.
   • Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Holy-Art zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
   • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  • W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Holy-Art lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Holy-Art. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 1.1. i 1.2.
   • o świadczenie usług, jeżeli Holy-Art wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Holy-Art utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Holy-Art nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Po zakończeniu procedury rozpatrywania reklamacji, o której mowa w § 7, Klient może skorzystać z jednej z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym mediacji, arbitrażu, komisji skargowej lub rozstrzygnięcia sprawy przez sąd polubowny. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr. 113, poz. 1214);
  • zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletteru udostępnianego przez Holy-Art. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Holy-Art, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Holy-Art. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów:
  • zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta:
 4. zrezygnować z Newsletteru, naciskając na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdego Newsletteru.

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez Holy-Art  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową z siedzibą w ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637057, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 ZŁ, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1132918095, numer Regon: 365392218.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newsletteru.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DHL Express (Poland) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub TNT Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana za pośrednictwem serwisu internetowego, dane są przekazywane również podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Holy-Art na adres: Holy-Art  Sp. z o.o. sp.k., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotografia@holy-art.pl.
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Holy-Art w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
 8. Holy-Art, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Holy-Art wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w pliku Polityka prywatności. Plik jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” po kliknięciu w przycisk „Polityka prywatności” na dole strony www.holy-art.pl lub pod adresem www.holy-art.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci.

§ 12 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
 2. Holy-Art przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Holy-Art.
 3. Z chwilą wydania przez Holy-Art towaru przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Holy-Art w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Holy-Art z tytułu rękojmi za towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 6. Holy-Art może wypowiedzieć Przedsiębiorcy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Holy-Art a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Holy-Art.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.holy-art.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. Holy-Art honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” dostępny u dołu strony www.holy-art.pl po kliknięciu w przycisk „Warunki korzystania z serwisu”. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Holy-Art zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.holy-art.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.holy-art.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Holy-Art – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu
  – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Załącznikiem do Regulaminu jest: Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacji.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić

About Us

Bifrost is a very clean and contemporary WordPress Theme which fits any needs, it finds use in different purposes like agencies, freelancers, photographer, e-commerce stores.

hello@neuronthemes.com